Baroniet Rosendal. (Arkivfoto)

2,65 millionar i auka tilskot til Baroniet Rosendal

Baroniet er blant musea som no får ekstra støtte over statsbudsjettet.

For å oppretthalda museumsaktiviteten og sikra at museumstilsette kan vera i arbeid, fordeler no regjeringa 35 millionar kroner i auka tilskot til ei rekke museum under budsjettet til Kulturdepartementet.

Dette er museum med under 60% offentleg finansiering som no blir tildelt auka driftstilskot over Kulturdepartementet sitt budsjett for å avhjelpa ein vanskeleg situasjon, går det fram av ei pressemelding frå regjeringa.

– Koronasituasjonen er framleis svært krevjande for fleire av våre museum. Muse med under 60% offentleg finansiering har til no søkt kompensasjonsmidler frå ulike støtteordningar. Me ser at desse musea går ei vanskeleg tid i møte. Me ønsker å sikra føreseielege økonomiske rammer for at desse musea opprettheld sin aktivitet på eit godt nivå og held sine tilsette i arbeid. Derfor er det meir hensiktsmessig å tildela auka midler til desse musea over vårt budsjett slik me gjor med musea med over 60% offentleg finansiering i 2021-budsjettet, seier Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldinga.

– Veldig positivt at stadig fleire museum no kjem inn i ordninga, det sikrar mangfaldet og kulturtilbodet for framtida. Det kan sjå ut til at det blir ein Norge-ferie sommar, og då må institusjonane våre vere rusta og i drift, denne ordninga skal sikra dei som fall mellom to stolar i den første, seier Geir Angeltveit, stortingskandidat for Venstre i Hordaland.

– Me ser definitivt verdien av at Baroniet kan videreføra sitt gode arbeid trass i manglande billettinntekter, og er sjølvsagt glade for at regjeringa ønskjer å visa dette gjennom ekstra løyvingar. Baroniet er ein særs viktig kulturinstitusjon som me ønskjer å bygga opp under, og derfor var det heilt naturleg for Høgre å løfta dette opp som ein av dei kulturinstitusjonane som måtte få eit slikt tilskot, seier Liv Kari Eskeland, medlem av energi og miljøkomiteen på Stortinget.

Bakgrunnen for løyvingane er denne:

Dei offentlege finansierte musea er ein viktig del av vår kulturelle infrastruktur. Mange av disse institusjonane er avhengig av eigeninntekter for å kunna driva på ein forsvarleg måte og gi eit godt tilbod til publikum.

Dette er ei gruppe muse som gjennom mange år med hardt arbeid har vore flinke til å skaffa høge eigeninntekter. Bortfall av utanlandske turistar og generell besøksnedgang kombinert med nedstenginga over tid, har gjort det vanskeleg for disse institusjonane å generera nok eigeninntekter for å sikra forsvarleg museumsdrift.

Samstundes er dei andre stimulerings- og kompensasjonsordningane ikkje innretta slik at denne gruppa muse ivaretakast på ein tilfredsstillande måte. Dette går hardt utover arbeidsplassar og publikumstilbod. Derfor aukar regjeringa tilskota til ni av kulturdepartementets museum som per 2019 hadde under 60% offentleg finansiering. Tilskotet er rekna etter same modell som blei nytta for musea med over 60% offentleg finansiering i budsjettet for 2021.