King Oscar kino avviklar drifta. Her eit bilete frå då kinoen vart digitalisert tilbake i 2011. Kinosjef Jan Petter Myhre (t.h.) følgjer med på monteringa av det nye utstyret. (Arkivfoto)

King Oscar kino avviklar kinodrifta

Etter fleire år med mellombels stans i kinodrifta, har styret i Halsnøy kulturhus no bestemt seg for å avvikla kinodrifta.

– Grunnane er fleire, men først og fremst skuldast avgjerda at det har vore tekniske problem med kinoutstyret, og det vert svært dyrt å reparera eller skaffa nytt utstyr, skriv tidlegare kinosjef Jan Petter Myhre og styreleiar Kurt Henriksen i Halsnøy kulturhus i ei pressemelding.

Framtidsutsiktene er heller ikkje dei beste for små kinoar. Mange av landets mindre kinoar slit med økonomien, og det er også usikre utsikter til kva tid ein kan ha full opning av kinotilboda grunna smittverntiltak.

– Det er med vemod ein er kome fram til denne avgjerda. Kinoen har vore ein sentral del av drifta ved samfunnshuset sidan oppstarten i 1984. Det har vore mange og gode kinoopplevingar for halsnøybuen, som dei første åra «gjekk mann av huse» for å vitja kinoen, står det å lesa i pressemeldinga.

 

Godt besøk på slutten av 80-talet

Dei beste åra for kinoen på Halsnøy var i perioden 1985 til 1990, då ein årleg hadde meir enn 10.000 besøkjande. Noko som igjen betyr at kvar innbyggjar på Halsnøy og Fjelberg-øyane såg film på kino i snitt meir enn fem gongar i året.

– Det er ikkje mange kinoar som kan visa til slike tal i sitt nedslagsfelt. Men utover 2000-talet har kinobesøket gått gradvis nedover. Nytt framsynarutstyr vart installert i 2010, og gjorde at ein fekk langt betre filmtilbod gjennom digitalisert film. Men den negative utviklinga held likevel fram, skriv dei i meldinga.

Sjølv om eit kulturtilbod forsvinn frå Halsnøy, vil Myhre og Henriksen oppmoda halsnøybuen om å nytta seg av kinotilbodet i nabobygda.

– Med gratis passering i Halsnøytunnelen er ikkje vegen korkje lang eller kostbar til kinotilbodet på Husnes. Me vonar kinointeresserte halsnøybuar vil nytta seg av det tilbodet, skriv dei avslutningsvis.