Gaute Lund i Human-Etisk Forbund meiner K-en i KRLE-faget bør fjernast. Foto: Arkivfoto

Fjern K-en i KRLE-faget!

Då Erna Solberg ville ha støtte frå Kristeleg Folkeparti for å danne regjering i 2013, var eit av krava frå Krf at kristendomen skulle få mykje større plass i undervisninga i skulane. Det fekk dei gjennomslag for, men no er tida inne for å reversere avgjerda.

Den nye regjeringa bør endre tittel og innhald for KRLE-faget. Tidlegare heit faget «Religion, livssyn og etikk» og hadde ingen krav til storleik på delen av kristendom i faget. Etter krav frå Kristeleg Folkeparti endra Solberg-regjeringa namn på faget og innførte krav om at om lag halvparten av undervisningstida skulle brukast på kristendomskunnskap.

Human-Etisk Forbund meiner KRLE-faget i dag ikkje representerer mangfaldet i samfunnet vårt. Og med den tydelege kristne profilen faget har fått, sender det eit signal om at kristendomen er viktigare enn andre verdsreligionar og livssyn. Endringane som Solberg-regjeringa gjorde var ikkje kunnskapsbaserte, men ideologisk og religiøst forankra. I høyringa om å leggje til K-en i RLE-faget var dei fleste imot, inkludert dei fleste kristne organisasjonane.

Human-Etisk Forbund meiner difor at tittel på faget no bør endrast tilbake til «Religion, livssyn og etikk» (RLE), og at læreplanen bør endrast slik at den ikkje favoriserer kristendomen.

Gaute Lund

Human-Etisk Forbund