Hans Inge Myrvold. (Arkivfoto). Foto: Morten Nygård

Til lukke, Grenda vår!

På denne dag, 13. september 1951, kom fyrste utgåva av Grenda. Grunnleggjar Olav Aurvoll flytta til Kvinnherad frå Sunnmøre, og i starten handterte Aurvoll det meste på eiga hand. Alt frå redaktør, journalist, setjar, trykkar, avisbod til seljar.

I rekordfart auka opplaget, og allereie etter eitt år var dette talet på imponerande 1250. Grenda kom i 1955 ut to gonger i veka, slik som i dag.

Aurvoll kom til Kvinnherad for å realisera sin store draum om å bli «bladstartar», og i dag kan ein seia med visse at den draumen gav gode ringverknader og var viktig for kommunen. På eit tidspunkt var over 50% av husstandane i Kvinnherad abonnentar.

I 1979 overtok Knut Hass og hans familie den store oppgåva med å framføra redaksjonelt innhald til våre innbyggjarar. Hass sytte for at avisa står på lokale og regionale bein i dag, gjennom eigarskap av blant anna Haugesund Avis og Bladet Sunnhordland.

Endra seg stort

Mediabiletet har endra seg stort frå tusenårsskiftet. Med det massive inntoget av sosiale media og nettaviser, har ei stor gruppe lesarar bevegd seg bort frå den tradisjonelle papirutgåva. Oppveksande generasjonar forheld seg i stor grad til den digitale flata. Grenda har klart å utvikle eit spanande produkt, og for ikkje lenge sidan lanserte dei ny «avisapp» for mobiltelefonen, i samarbeid med ei rekke andre lokalaviser i landet. Samstundes held Grenda fast ved å gje ut papirutgåve, sjølv om dette har vorte meir utfordrande etter at Posten og omdelingsmoglegheitene har endra seg dei siste åra.

Unnateke alt det gode redaksjonelle innhaldet, er Grenda også eit oppslagsverk for mange. Her finn ein fødselsdagar, merkedagar, lysingar om arrangement og møte. Me får attendeblikk på Grenda for både 30 og 50 år sidan, og ikkje minst humor og hovudbry med Pondus og sudoku.

Alle som har bidrege

Men mest av alt har Grenda si 70 år lange historie gitt oss god journalistikk med eit skråblikk på mange saker som opptar oss i lokalsamfunnet og kommunen. Eg vil nytta høvet til å takke alle som gjennom desse åra har bidrege anten som redaktørar, journalistar og blad- og annonseseljarar. At Grenda er ein sprek 70- åring, er det ikkje tvil om, og bladstova gjev interessante og kjærkomne arbeidsplassar i kommunen vår.

Til lukke med jubileumsåret, og dei fyrste 70 år! Eg veit at det er mange lesarar i det ganske land som ser fram til neste utgåve av lokalavisa Grenda.

Rosendal 13.09.2021

Hans Inge Myrvold

Artikkelen held fram under annonsen.

Ordførar