Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik seier det blir areal igjen til utbygging på Heradstun-tomta når dei første ti bueiningane er reiste. Foto: Arkivfoto

– Det er det me treng no

For kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik er utbygginga som det no vert lagt opp til på Heradstun, den viktigaste å få på plass.

– Det skal vera noko areal igjen, og det er eit område der som kan utviklast vidare etter at infrastruktur og så vidare har fått sitt. Det var alltid meining at det skulle vera ei deling av bruken på tomta, men brukarane me vil byggja til i første omgang er bebuarar som me som me veit me skal bu og bu lenge, seier kommunedirektøren.

– Dette er brukarar som kommunen skal levera tenester til, og me planlegg for å ha ein fornuftig og effektiv driftsmodell for å levera desse tenestene. Me må difor ta høgde for at desse behova kan endra seg over tid. Dei arkitektoniske vilkåra påverkar korleis me effektivt kan gje desse tenestene, utdjupar ho.

Større brikker

Kommunedirektøren peikar på at det å ha areal til å tilfredsstilla behovet i marknaden er ein del av den ordinære bustadstrategien.

– Det er mykje areal i Kvinnherad som er sett av til bustader, men der det likevel ikkje blir bygd. Der marknaden ikkje klarer å løysa dette sjølv, må me kanskje gå inn sjølve og hjelpa til. Det er ikkje nødvendigvis ei kommunal oppgåve å gjera dette, men me treng ikkje sitja på slikt areal sjølv, seier Bjerkvik.

Les også
Meiner tomtemangel i Rosendal må få kommunen til å byggja meir på Heradstun-tomta

Ho peikar på miniseniortun som noko kommunen kan vera med og leggja til rette for.

– Me no er midt i prosessar med skulestruktur og områdereguleringsplan for Rosendal, som til dømes inkluderer idrettshall. Dei er store brikker i framtidig planlegging som må på plass først. Me må byrja i rett ende, og Heradstun er ei lita brikke i dette store biletet, seier.