Hydro Husnes skal teste naudlossanlegg for oksid måndag 23. mai. Foto: Jorun Larsen

Hydro Husnes testar naudlosseanlegg for oksid 23. mai

Hydro Husnes varlsar ein fullskalatest av anlegget på kaien førstkomande måndag.

«På kaien på Hydro Husnes er den ein sugelossar som transporterer oksiden frå båt og opp til kaibandet. Kaibeltet bringer oksiden vidare oppi dei to store siloane. For å betra driftssikkerheten er det montert eit naudlosseanlegg som består av ein grabb og ei stryte med to transportskruar som leverer oksiden opp på kaibeltet», skriv Svein Martin Kaldestad i ei pressemelding frå Hydro Husnes.

Naudlosseanlegget er kun tenkt brukt ved eit eventuelt større havari på sugelossaren, og no skal anlegget testast. I samband med dette kan det kome støvutslepp på og rundt kaiområdet.

«Kva retning dette støvet driv og kor langt, er avhengig av vindretning og vindstyrke. Ei eventuell støving vil ikkje vera til fare for menneske og miljø», informerer Kaldestad vidare.