Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik har fått signal frå politikarane om kva oppgåver som skal prioriterast i året framover. (Arkivfoto). Foto: Håvard Sætrevik

Skal ha fokus på sjukefråvær, byggesaker og næringsliv

Politikarane i Kvinnherad meiner kommunedirektøren framover skal prioritera å jobba med heiltid/sjukefråvær, byggesaker, næringsliv og samspelet mellom administrasjonen og politikken.

Den 16. mars vart det gjennomført ein såkalla utviklingssamtale med kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik. Politikarane var representert med ordførar Hilde Enstad, varaordførar Leif Sverre Enes og Hege Lægreid Røssland. Desse var peika ut av kommunestyret. I forkant av samtalen var dessutan gruppeleiarane i kommunestyret samla for å gje synspunkt og innspel om arbeidet som er gjort og kva som bør vera hovudfokus i året som kjem.

Referatet frå utviklingssamtalen tek med seg ei evaluering av fokus- og utviklingsområda frå i fjor; byggesak og planarbeid, den kommunale organisasjonen, næringsliv og politisk forankring.

«Byggesak vert peika på som eit område der ein no fokuserer endå meir på vegleiing, smidigheit og løysingar. Utvalet peikar likevel på at tilbakemeldingar viser at her har ein fortsett eit utviklingspotensiale», står det.

Når det gjeld næringsliv manglar det framleis ein strategisk næringsplan. Innan det politiske arbeidet er partane samde om at dialogen er god.

Opplevast som imøtekomande

For det komande året har politikarutvalet saman med gruppeleiarane bestemt at kommunedirektøren skal ha fokus på fire punkt. Det fyrste går på auka grad av heiltidsstillingar og reduksjon i sjukefråværet. Det neste er endå ein gong byggesaker.

«God samhandling og god dialog med «kundane» våre; innbyggjarar, utbyggjarar og etablerarar. Vi opplevast som ein imøtekomande kommune, og fokuset vårt er på korleis vi kan hjelpa «kunden» til å få løyst sitt prosjekt innanfor lov- og regelverk», er målsetjinga i referatet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Også næringsliv er på lista igjen. No er kravet at strategisk næringsplan må koma til politisk handsaming. Siste punkt handlar om samspelet mellom administrasjon og politikk.

Utdjuping

Referatet vart teke til orientering av kommunestyret i førre møte, men det var eit par kommentarar.

– Det er mange som ventar på godkjenning av byggesaker. Ein bør ha fokus på å få ned sakshandsamingstida, det trur eg mange hadde sett pris på, oppmoda Sølvi Ulvenes (H).

– Eg opplever at dei tinga du peikar på, er ivareteke i dei setningane vi har skrive, kommenterte Hilde Enstad (Ap).

Øyvind Lernes (H) bad om utdjuping av ei setning.

– Det står at «det er utfordrande for kommunedirektøren at det ikkje er eit tydeleg politisk fleirtal å forhalda seg til». Eg trudde kommunedirektøren skulle forhalda seg til kommunestyret som kollegium, spurde han.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det du peikar på er heilt korrekt, men det er berre eit direkte sitat frå samtalen, svarte ordføraren.