Styret i Halsnøy kulturhus reknar med at arbeidet med å tetta lekkasjane i bygget blir svært kostbart. Her studerer Roy Faste Særsten og Kurt Henriksen ein bit av murpussen som er fjerna. Foto: Jorun Larsen

Store fuktskadar i kulturhuset i Sæbøvik

I desse dagar ventar styret ved Halsnøy kulturhus på ein rapport som skal presentera korleis dei best kan få orden på fleire kritiske lekkasjar i huset.

Roy Faste Særsten og Kurt Henriksen frå styret tok Grenda med på ei kort synfaring for å fortelja om korleis stoda er. Første stopp var austsida, der nokre flater av murpussen er fjerna.

– Her skal me ha inn vindauge, skjemtar Særsten, medan Henriksen plukkar opp ein bit frå asfalten.

– Det er store lekkasjar på huset og me har søkt profesjonell ekspertise. Desse felta er fjerna for å finne ut kva problemet er, seier Henriksen og peiker på partia der murpussen er fjerna, før han held fram.

– Det viser seg at malinga ytst held på vatnet som kjem inn. Vatn kjem altså inn i bygningen, men den kjem seg ikkje ut. Fleire plasser har fukt sprengt ut pussen. Det er eit stort problem fleire plassar på huset. Og me har jo lagt nytt tak, så det kjem ikkje inn der, forklarar han, smått fortvila.

Murpuss og maling fører til at vatn kjem inn, men ikkje ut. For å få orden på problema må truleg all murpussen fjernast og det innerste malingslaget skrapast vekk. Foto: Jorun Larsen

Utgifter i millionklassen

Ekspertisen dei har leigd inn skal leggja fram ein rapport som mellom anna vil sei noko om omfanget, kostnadar og korleis ein må gå fram for å få orden på problema.

– Når me får eit kostnadsoverslag må me byrja å søka midlar. Og då ynskjer me å gjera det mest mogleg i tråd med det opphavlege, held han fram.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Har de noko ide om kor store summar det er snakk om å få orden på problemet?

– Nei, me har inga aning. Men me snakkar millionklassen, svarar styreleiaren.

Omfattande arbeid

Slik det ligg føre må dei fjerna all murpussen frå bygningen, for dernest å slipa vekk eit underliggjande lag med maling. Så må eit nytt lag med murpuss kle bygningen, før det blir malt på ny. Eit omfattande arbeid som denne gongen skal gjerast skikkeleg, slik at den historiske bygningen frå 1913 igjen blir eit tørt og tett smykke i Sæbøvik sentrum.

Sidan Halsnøy kulturhus blir drifta som eit samvirkeforetak (SA) utan tilsette, vil dette krevja mykje dugnadsarbeid i tida som kjem. For innvendig er fleire veggparti brune av fuktskadar, enkelte rom er så skada at dei ikkje kan nyttast til anna enn oppbevaring.

– Me hadde kontor her tidlegare, men ein blir sjuk av å jobba i slike tilhøve, så det går jo berre ikkje, seier Henriksen og viser fram det som skulle ha vore eit brukande kontor, også det i austenden av bygningen.

Under vindauga ser ein tydelege fuktskadar, men styret ser ikkje noko vits i å gjera noko der så lenge fukt held fram å trengja inn i huset. Også i midtpartiet av huset, ned mot sjøen, er fleire flater tydeleg prega av lekkasjar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kontoret er i desse dagar ubrukeleg til anna enn oppbevaring. Foto: Jorun Larsen
At det kjem vatn inn er det ingen tvil om. Foto: Jorun Larsen

Prioriterte tryggleik først

Sjølv om det å få tetta lekkasjane er eit stort og kostbart arbeid som ventar dei, har dei også fått gjort mykje i huset dei siste åra. Mellom anna er brannslokkingsanlegget nytt, og det elektriske er skifta ut. Likeins er naudlysa inne bytta ut, og dei har fått montert nye utelys.

– Det er mykje å ta tak i, om me har i første omgang prioritert tryggleik. Men no har me snart brukt opp alt av midlar, og me er heilt avhengige av å få tilskot for å få orden på lekkasjane, seier Særsten, og legg til at dei så langt har fått mykje kjærkomen støtta til drift og vedlikehald.

Dei vonar difor at nokre av søknadane dei har ute hjå ulike aktørar vil få positivt svar.

Mellom fabrikken og påbygget kjem det inn vatn, men det er berre ein av fleire stader vatnet finn vegen. Foto: Jorun Larsen
Les også
Heis-løft i Halsnøy kulturhus: - Mekanikken var «best før»