Foto: Foto: Ingrid Brandal Myklebust/Statsministerens kontor

Dette er dei nasjonale tiltaka

Regjeringa sine nye tiltak gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar.

Generelle smittevernråd:

* Praktiser god han- og hostehygiene

* Vaksiner deg

* Hald deg heime ved sjukdom

* Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptom

Avstand og sosial kontakt:

* Alle anbefalast å halda 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlem og tilsvarande nære

* Anbefalinga om 1 meters avstand gjeld ikkje for barn i barnehage og barneskule

Artikkelen held fram under annonsen.

* Alle bør tenke gjennom kor mange nærkontaktar ein har samla sett

* Anbefaling om å redusera talet nærkontaktar

* Ein bør ikkje ha fleire enn 10 gjester heime ut over eigen husstand

* Barnehagebarn og barneskuleelevar er unntatt frå anbefalinga om kor mange ein kan vera saman

* Det vert anbefalt god ventilasjon i situasjonar der ein oppheld seg i same rom med personar som ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære

*Anbefaling om å treffe andre utandørs når det er mogleg

Artikkelen held fram under annonsen.

*Anbefaling om å unngå handhelsing

* Personar med risiko for alvorleg sjukdomsforløp og uvaksinerte vaksne bør skjerma seg, vera spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlingar og samlingar på serveringsstader kor det erfaringsmessigt blir vanskeleg å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppa bør likevel ikkje isolere seg. Det er viktig med noko sosial kontakt

* Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind:

* Påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halda minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstadar, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde. Påbodet gjeld også for tilsette med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar.

* Det er ikkje krav om munnbind meds ein sit ved eit bord på serveringsstad.

Organisert idrett- og fritidsaktivitet:

* Fritidsaktivitet bør gjennomførast utandørs så langt det er mogleg.

Artikkelen held fram under annonsen.

Barn og unge under 20 år:

* Utandørs aktivitet kan gjennomførast som normalt

* Anbefalt gruppestørrelse innandørs omtrent 20 personar eller etter kohort

* Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der det er nødvendig.

Over 20 år:

* Innandørs er det anbefalt maks 20 personar og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilretteleggjast for 2 meters avstand.

* Vaksne kan utøva aktivitet utandørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

* Toppidrett kan gjennomførast som normalt med smitteverntiltak.

Barnehagar, skular og SFO:

* Ikkje lenger forskriftsfesta nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehagar, barne- og ungdomsskular og SFO.

* Ikkje lenger forskriftsfesta nasjonalt tiltaksnivå på raudt nivå i vidaregåande skular.

* Framleis krav om smittevernfagleg forsvarleg drift.

* Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehagar og barne- og ungdomsskular der smittesituasjonen lokalt tilseier det, men kommunane må gjera eigne vurderingar etter den lokale situasjonen.

* Nasjonal anbefaling om grønt nivå i vidaregåande og i vaksenopplæringa.

* Jamleg testing i skular og barnehagar skal i større grad nyttast i område med høgt smittetrykk.

* Kommunane vert bedne om å følgja utviklinga i smittesituasjonen og justera tiltaket i tråd med utviklinga.

Høgare utdanning:

* Framleis krav om smittevernfagleg forsvarleg drift

* Høgskular, universitet og fagskular anbefalast å tilretteleggja for meir fysisk undervising

* Forbehald om at generelle smittevernråd vert følgd.

* Føresett at det er tilstrekkeleg tilgang til testar, vert det anbefalt å leggja til rette for jamleg testing av studentar. Testar bør utdelast til studentar og det bør vera tilgang på campus.

* Mindre grupper bør avgrensast til maks 30 personar med 1 meters avstand.

* For undervising i større auditorium gjeld avgrensinga for kor mange ein kan vera i offentlege arrangement med fast tilviste sitteplassar.

Arbeidsliv:

* Påbod om at arbeidsgjevar sørger for at tilsette jobbar heimeifrå dersom dette er praktisk mogleg og ikkje til hindre for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen, blant anna for å ta vare på barn og sårbare grupper.

* Heimekontor og munnbind gjeld ikkje der dette er til hinder for at tilsette kan utføra nødvendige og lovpålagde oppgåver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

* Anbefaling om 1 meters avstand.

* Anbefaling om munnbind når det ikkje er mogleg å halda avstand, med mindre det er teken i bruk fysiske barrierar.

* Påbod om å bruka munnbind gjeld i nokon publikumsretta deler av arbeidslivet.

* Det vert anbefalt god ventillasjon der ein oppheld seg i same rom over tid med personar som ikkje er husstandsmedlem eller tilsvarande nære.

Arrangement:

* Det er krav til smittevern, avstand og munnbind.

* Avgrens sosiale arrangement du deltek på.

* Private arrangement på offentleg stad, leigde eller lånte lokalar: Innandørs: Maks 30 personar, maks 50 ved minnestund. Utandørs: Maks 50 personar. Munnbindpåbod for publikum innandørs.

* Offentlege arrangement innandørs: Utan faste tilviste plassar: Maks 30 personar. Med faste tilviste plassar: Maks 200 personar. Munnbindpåbod for publikum.

* Ingen anbefaling om å utsetja eller avlysa arrangement innandørs knytt til organiserte fritidsaktivitetar som samlar barn og unge under 20 år frå ulike stadar.

* For lagidrettar anbefalast det berre enkeltvise kampar, og ikkje turneringar, cupar etc. For individuelle idrettar anbefalast det å avgrensa gruppestørrelsen på konkurransen.

* Utøvarane og eventuelt støttepersonell ved innandørs offentlege kultur- eller idrettsarrangement kor barn under 20 år utøver aktiviteten, vert ikkje rekna med i det totale talet personar som kan vera til stades på arrangementet.

* Det er unntak frå avstandskravet for utøvarane på innandørs kultur- og idrettsarrangement.

* Utandørs arrangement tilknytt organisert kultur-, idrett- og fritidsarrangement for barn og unge under 20 år kan skje utan avgrensing på kor mange ein kan vera for deltakarar og med eit nødvendig tal vaksne. Dersom det er fleire enn 100 personar til stades, skal det ikkje tilretteleggjast for publikumsområde eller bruka av innandørs fasilitetar med unntak av toalett.

Kollektivtransport:

* Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

* Krav om munnbind dersom ein ikkje kan halda 1 meter avstand.

* I taxi er det påbod om bruk av munnbind både for passasjer og sjåfør.

Serveringsstadar:

* Skjenkestopp frå klokka 23 på stadar med skjenkeløyve, og ein må seinast klokka 23.30 slutta å drikka alkohol på skjenkestaden.

* Skjenking skal skje ved borda.

* Serveringsstaden skal sørga for at alle kan halda 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlem og tilsvarande næra.

* Krav om munnbind der det ikkje er mogleg å halda meteren, unntatt mens ein sit ved bordet.

* Plikt til å registrera gjester som samtykker til det.

Karantene og testing:

* Nærkontaktar som er husstandsmedlem eller tilsvarande nær den smitta skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

* Desse skal så snart som mogleg testa seg med sjølvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat frå slik test tatt tildegast sju døgn etter nærkontakten kan karantene avsluttast.

* Karanteneplikt gjeld ikkje personar som har gjennomgått covid-19 dei siste tre månadar.

* Karanteneplikt gjeld ikkje personar som fekk oppfriskingsdose minst ei veke før nærkontakten, og som testar seg dagleg med sjølvtest, hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annankvar dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

* I tillegg gjeld enkelte særskilde unntak for blant anna nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjonar.

Øvrige nærkontaktar har ikkje karanteneplikt, men vert anbefalt å testa seg tre dagar etter nærkontakt, og ny test to dagar seinare. Ver merksam på symptom i ti dagar. Ved symptom; Ver heime og test deg!

Innreise – ankomst Norge:

* Alle reisande må i utgangspunktet registrera seg før ankomst til Norge.

* Alle reisande må i utgangspunktet testa seg ved ankomst Norge.

* Reisande som ikkje kan dokumentera med verifiserbart koronasertifikat at dei er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks månadar, må i utgangspunktet i tillegg testa seg før avreise til Norge.

* Reisande som kjem frå eit land med karanteneplikt og som ikkje kan dokumentera med koronasertifikat at dei er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks månadar, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

Smittevernfagleg forsvarleg drift:

* Smittevernfagleg forsvarleg drift inneber krav om å sørga for at det er mogleg å halda minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeida rutinar for god hygiene.

* Påbod om smittevernfagleg forsvarleg drift for barnehagar, skular og annan opplæringsverksemd.

* Treningssenter, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghallar og liknande kan halda ope for maks 20 personar ved innandørs gruppetrening.