Redaktør Håvard Sætrevik (t.v.) og dagleg leiar Jarle Håvik kunne smila breitt då dei nye opplagstala vart offentleggjort tysdag føremiddag. Foto: Morten Nygård

Nytt halvår med stor opplagsauke for Grenda

Tysdag vart opplagstala for 1. halvår 2022 offentleggjorde. Nok ein gong er tabellen svært hyggeleg lesnad for dei tilsette i Grenda.

Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) legg fram nye opplagstal for heile avisbransjen to gonger i året. Tysdag kom status for 1. halvår 2022. Der vert det stadfesta at den svært gode trenden for Grenda held fram. Avisa kan no slå i bordet med seks målingar på rad med solid vekst. Førre halvår var auken på 137 aviser. Siste året er auken på 370, medan totalen sidan 2019 er på heile 574 aviser i pluss.

– Eg er veldig glad, og det tenderer faktisk til stoltheit over at vi har klart å auka opplaget vårt så mykje. Dette er jo ein auke på omtrent 25 % sidan 2019, seier redaktør Håvard Sætrevik.

Det kan leggjast til at Grenda aukar opplaget både digitalt og på papir. At papiropplaget veks er etter kvart blitt svært sjeldsynt, og det er ingen andre aviser i regionen som kan visa til noko liknande. Faktisk er det berre 10 aviser i heile Norge som aukar på papir.

Ein maraton

– Med tanke på at Grenda har auka mykje over lengre tid, hadde du forventa at det skulle halda fram?

– Eg hadde jo eit håp om at vi skulle fortsetja å stiga. Elles ser eg bak tala at ein del av den ferskaste auken er ei forlenging av den gode veksten vi hadde i 2. halvår 2021, slik at dei siste 12 månadane blir veldig fine for vår del. For ein som har vore med sidan Grenda låg oppunder 3.000-talet 20 år tilbake, er det kjekt å vera på veg opp mot det igjen. Men å driva lokalavis er å bleika eit langt lerret og springa ein maraton – samtidig. Opplagstalet er på mange måtar eit barometer på om ein treff med det ein held på med, analyserer Sætrevik.

Dagleg leiar Jarle Håvik er ikkje mindre nøgd. Han nyttar høvet til å takka lesarane.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi er audmjuke over at så mange vil lesa avisa vår, og svært takknemlege for at folk set pris på jobben vi gjer. Så tusen takk til alle som følgjer oss både på papir og på nett, smiler han.

– Kva betyr opplagsauken for Grenda?

– Det betyr jo sjølvsagt høgare inntekter, og dermed meir midlar til å fortsetja å laga eit godt produkt, i ei tid der brukarbetaling blir stadig viktigare for avisene. Eg håpar at også annonsørane legg merke til den positive utviklinga, for auken medfører at dei får vist seg fram for endå fleire, seier Håvik.

Trongare privatøkonomi

Kvinnheringen måtte finna seg i ein nedgang på 83 førre halvår. Sidan 1. halvår 2021 har dei minus 166. Hardanger Folkeblad noterer seg for minus 89 det siste året.

Samla sett for lokalavisene i LLA, der både Grenda og Kvinnheringen er medlemmer, vart det ein auke på 0,8%. Omlag halvparten av desse avisene auka opplaget, dei andre gjekk noko attende. LLA sin generalsekretær Tomas Bruvik gler seg over tala.

– Det er veldig kjekt å sjå at lokalavisene framleis har auke i opplaget. Lokalavisene leverer viktig og unikt innhald, som vi ser at abonnentane set pris på. Vi er sjølvsagt spente på utviklinga når som mange får trongare privatøkonomi, men vi håpar at folk fortsett vil sjå viktigheita av lokalavisa si, seier han i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utvikling opplagstal for Grenda

2019-2: 2.246, +59

2020-1: 2.289, +43

2020-2: 2.343, +54

2021-1: 2.391, +48

2021-2: 2.624, +233

Artikkelen held fram under annonsen.

2022-1: 2.761. +137