Kvinnherad kommunestyre bed fylkeskommunen om å ta kontakt, slik at dei saman kan finna nye lokale til den offentlege tannhelsetenesta i Rosendal. Foto: Arkivfoto

Sette fokus på tannhelsetenesta i Rosendal

Fylkesordførar Jon Askeland har fått brev frå Kvinnherad kommunestyre, der fylkeskommunen blir oppmoda om å oppretthalde den offentlege tannhelsetenesta i Rosendal.

«Det er eit stort lokalt engasjement for tannhelsetilbodet i Kvinnherad. Vi har i dag klinikk på Husnes med fire tannlegar og ein tannpleiar, klinikken er open fem dagar i veka. Tannklinikken i Rosendal er open to dagar i veka.»

Les også
Samla front for å behalda tannhelsetenesta

Slik har ordføraren innleia brevet til fylkesordføraren. Enstad viser vidare til det store engasjementet dei lokale helselaga har stelt i stand for å oppretthalde tilbodet i nye lokale.

Artikkelen held fram under annonsen.

«I førre fylkestingsperiode, i sak om klinikkstruktur, var tannklinikken i Rosendal ein av dei som vart vurdert lagt ned. Helselaga i Kvinnherad er opptekne av at brukarane har kortast mogleg veg når dei skal til tannlege. Tidsbruk og belastning ved reise er viktig for pasientar og deira familiar. Dei peiker på at det er naudsynt å ta fri frå arbeid og skule for å møte til time dersom dei må kjøre heilt til Husnes», skriv ho på vegne av kommunestyret.

For å imøtekoma behovet vert fylkeskommunen bede om å ta kontakt med Kvinnherad kommune, for at dei slik kan finna fram til nye lokale i Rosendal som gjer at den offentlege tannhelsetenesta i indre luten kan halde fram.